Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [1]
Dom i Ogr??d [4]
Edukacja [0]
Elektronika [0]
Hurtownie i sklepy [1]
Informatyka [0]
Instytucje publiczne [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [0]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [1]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Technologie [0]
Transport [1]
Turystyka [0]
Us??ugi [6]
Zdrowie i uroda [1]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 21
Partnerzy:

W szczeglno?ci polecamy warszawskie firmy oferuj?ce wybrane us?ugi:

Zach?camy do korzystania z us?ug naszych partnerw!


Regulamin

1. Regulamin okre??la zasady umieszczania wpisów na portalu biznes-warszawa.com

2. U??ytkownik za??wiadcza, ??e zapozna?? si? z regulaminem portalu i zgadza si? z wszystkimi jego podpunktami.

3. Wpisu mo??e dokonywa? ka??dy u??ytkownik o ile zg??aszana przez niego strona jest jego w??asno??ci?.

4. Zg??aszanie firmy do bazy odbywa si? poprzez wype??nienie formularza zg??oszenia dost?pnego na stronie. To jedyna droga przez która mog? by? umieszczane wpisy.

5. Wszystkie wpisy przez publikacj? podlegaj? moderacji.

6. Moderator mo??e nie zaakceptowa? wpisu i nie umie??ci? go na serwisie je??li nie spe??nia warunków regulaminu. Ponadto w??a??ciciel strony zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia zg??oszonego wpisu bez podania przyczyny.

7. Czas trwania moderacji nie jest okre??lony ramami czasowymi wi?c u??ytkownik musi si? liczy? z oczekiwaniem na zaakceptowanie wpisu.

8. Zg??aszane mog? by? jedynie firmy zarejestrowane w Warszawie.

9. Ka??de zg??oszenie powinno by? wype??nione zgodnie ze stanem faktycznym.

10. Zabrania si? zg??aszania wielokrotnie tej samej firmy do serwisu.